Regulamin obiektu

Regulamin korzystania z kortów tenisowych położonych na terenie kompleksu Sportowego Bałtyk przy ul. Władysława Andersa 16 w Koszalinie 

Postanowienia ogólne

  1. Korty tenisowe są czynne w godzinach od 8.00 do 22.00 w zależności od zapotrzebowania, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem oraz w oparciu o złożone zamówienia i dokonane rezerwacje.
  2. Użytkownikami kortów tenisowych mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które zaakceptowały postanowienia niniejszego regulaminu oraz zobowiązały się do jego stosowania.
  3. Na obiekcie zajęcia szkoleniowe mogą być prowadzone tylko przez trenerów Szkoły Tenisa Bałtyk TenisPRO Koszalin, lub po wcześniejszej zgodzie Właściciela Obiektu.
  4. Rezerwacji kortów tenisowych można dokonać osobiście na terenie obiektu bądź telefonicznie pod numerem: 601-853-605
  5. Odwołanie rezerwacji powinno nastąpić nie później niż na 5 godzin przed ustalonym terminem korzystania z kortów tenisowych.
  6. Osoby nie regulujące zobowiązań finansowych za zarezerwowane godziny nie mogą korzystać z kortów tenisowych oraz dokonywać kolejnych rezerwacji.
  7. Zarządca legitymuje się uprawnieniem do odwołania rezerwacji w każdym czasie, jeśli konieczność taka uzasadniona jest stanem technicznym obiektu, awarią, przerwami w dostawie mediów lub okolicznościach, za które Zarządca nie ponosi odpowiedzialności. Ponadto Zarządca zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z powodu organizacji turniejów tenisowych i imprez sportowych, a także w razie konieczności wykonania czynności konserwacyjnych i porządkowych. Za rezerwacje odwołane przez Zarządce, nie są pobierane opłaty.
  8. Opłatę za godzinę korzystania z kortu tenisowego obejmuje: wejście na kort, efektywny czas gry, wyszczotkowanie kortu przez użytkownika po skończonej grze, zejście z kortu.

Zasady korzystania z kortu tenisowego

    9. Decyzję o dopuszczeniu kortu do gry podejmuje każdorazowo obsługa kortów tenisowych.

   10. Użytkownicy kortów tenisowych zobligowani są do:

       a. Gry w kompletnym i estetycznym stroju sportowym oraz w obuwiu o rzeźbie podeszwy    przystosowanej dla kortu tenisowego;

       b. Stosowania się do poleceń, uwag lub wytycznych obsługi obiektu;

       c. Przestrzegania przepisów BHP, sanitarnych oraz wszystkich przepisów porządkowych i organizacyjnych obowiązujących na terenie obiektu;

       d. zachowania czystości i porządku;

       e. zachowania się w taki sposób aby nie zakłócać gry osobom korzystającym z kortów sąsiednich;

       f. wyszczotkowania kort po zakończeniu gry;

   11.  Użytkownikom kortów tenisowych zabrania się:

       a. Niszczenia bądź przestawianą sprzętu, urządzeń i wyposażenia obiektu;

       b. Zażywania narkotyków lub wszelkich substancji odurzających i psychotropowych, palenia tytoniu;

       c. Przebywania na terenie obiektu w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków, substancji odurzających i psychotropowych;

       d. Używania wulgaryzmów oraz słów powszechnie uznawanych za obelżywe;

Postanowienia dodatkowe

   12. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wniesionych na teren obiektu, a ponadto nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez użytkowników.

   13. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wywołujące szkodę – zaistniałe w toku korzystania przez użytkowników z kortów tenisowych, a w szczególności spowodowane nie przestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu oraz obowiązujących na terenie obiektu przepisów.

   14. Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu oraz obowiązujących na terenie obiektu przepisów, zostaną wyproszone z obiektu bez prawa do zwrotu uiszczonych opłat za korzystanie z kortów tenisowych.

   15. Wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku stosowania niniejszego regulaminu, będą rozpatrywane i rozstrzygane przez Zarządcę obiektu lub Zarząd Obiektów Sportowych w Koszalinie.

Życzymy miłych wrażeń na naszym obiekcie.

 

„Kortex”

Bogusław Krajewski

ul. Władysława Andersa 16

75-015 Koszalin